• Kabura Slim

  photos/kab_slim1-d.jpg

  Ekskluzywana dedykowana kabura.

  Czarna
 • Kabura Slim

  photos/kab_slim2-d.jpg

  Ekskluzywana dedykowana kabura.

  Czerwona
 • Kabura Slim

  photos/kab_slim3-d.jpg

  Ekskluzywana dedykowana kabura.

  Biała